JAVA实例:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?

2015-11-21     浏览次数:

publicclass Wanshu {
 publicstaticvoid main(String[] args)
 {
    int i=0;
    int j=0;
    int k=0;
    int t=0;
    for(i=1;i<=4;i++)
    for(j=1;j<=4;j++)
        for(k=1;k<=4;k++)
            if(i!=j && j!=k && i!=k)
            {t+=1;
               System.out.println(i*100+j*10+k);
 } 
    System.out.println (t);
    }
}
*转载请注明出处,更多资料尽在 吾爱编程
返回吾爱编程首页